Algemene verkoopvoorwaarden 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WEERTER PANEEL INDUSTRIE B.V. December 2016

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 2 Aanbiedingen
2.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden de opdrachtnemer niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2.2. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, offertes en dergelijke vermelde maten, gewichten, kleuren en getallen en dergelijke zijn niet bindend en gelden slechts bij benadering, behalve voor zover deze juist met het oog op specifiek verlangde exacte maatgeving uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn toegezegd.
2.3. Overeenkomsten met opdrachtgever komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer.
2.4. Offertes en opdrachten worden gedaan, resp. aanvaard, op basis van schriftelijk aan ons verstrekte gegevens, merken, hoeveelheden en tekeningen en eventueel mede op basis van door ons bijgevoegde tekeningen. De levering en/of uitvoering zal geschieden op basis van de door ons verstrekte werktekening met inachtneming van daarin eventuele door de opdrachtgever aangebrachte en door de opdrachtnemer schriftelijk geaccepteerde wijzigingen.
2.5. Bij verschil tussen de bestelling van opdrachtgever en de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer is uitsluitend opdrachtnemers bevestiging bindend.

Artikel 3 Levering
3.1. Door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Wij kunnen slechts in gebreke zijn na een schriftelijke
ingebrekestelling met een redelijke termijn.
3.2. De levering van onze producten geschiedt af fabriek. Tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen is uitgangspunt dat het vervoer voor rekening en risico van de opdrachtgever
plaatsvindt.
3.3. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling (als bedoeld in lid 2) zijn onze producten voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3.4. Degene die op de door de opdrachtgever aangegeven plaats de producten na levering in ontvangst neemt wordt geacht door de opdrachtgever daartoe gemachtigd te zijn. Is op voornoemde plaats niemand aanwezig, dan zijn wij gerechtigd de producten ter plaatse achter te laten, in welk geval de producten geacht worden in ontvangst genomen te zijn door de opdrachtgever.
3.5. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het doen van deelleveringen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
3.6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is opdrachtgever, op straffe vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:
a. dat zo snel mogelijk voor lossing zorg wordt gedragen;
b. dat de plaats waar de aflevering moet geschieden, zodanig is dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
c. dat de toegang tot de plaats waar de aflevering moet geschieden, onbelemmerd en toereikend voor opdrachtnemer is en voorts alle medewerking verleend om een vlotte aflevering mogelijk te maken.
3.7. Indien de opdrachtgever weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, heeft de opdrachtnemer het recht de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan opdrachtgever te factureren. Opdrachtgever kan betaling niet weigeren op grond van nog niet plaatsgevonden levering.
3.8. Overschrijding van de benaderde levertijd, ook in geval van overmacht zijdens opdrachtnemer, geeft opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij opdrachtgever opzet of grove schuld van opdrachtnemer bewijst.

Artikel 4 Overeenkomst
1. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten en/of prijs (couranten) is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

Artikel 5 Overmacht
5.1. Indien leveringen of werkzaamheden worden verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die niet aan ons zijn toe te rekenen, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten – w.o. opslagkosten – in rekening te brengen aan de opdrachtgever en zullen deze leveringen of werkzaamheden direct mogen worden gefactureerd met de gebruikelijke betalingscondities.
5.2. Indien levering als gevolg van omstandigheden die niet aan ons zijn toe te rekenen tijdelijk bemoeilijkt wordt, wordt de levertijd met de duur hiervan verlengd. Voor schade ontstaan ten gevolge van dergelijke verlenging van de levertijd zijn wij niet aansprakelijk.
5.3. Indien levering dan wel uitvoering van de opdracht als gevolg van omstandigheden die niet aan ons toe te rekenen zijn blijvend onmogelijk is, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting onzerzijds tot schadevergoeding.
5.4. Indien de uitvoering van door ons aangenomen werken ten gevolge van omstandigheden die niet aan ons toe te rekenen zijn niet mogelijk blijkt te zijn, kunnen wij vorderen dat de opdracht dusdanig gewijzigd wordt dat uitvoering van het werk wel mogelijk wordt.
5.5. Indien de uitvoering van de opdracht ten gevolge van omstandigheden die niet aan ons zijn toe te rekenen ook na wijziging, zoals in artikel 4.4 bedoeld, niet mogelijk is, hebben wij het recht op volledige vergoeding van de reeds door ons verrichte werkzaamheden.
5.6. Onder omstandigheden die niet aan ons toe te rekenen zijn verstaan wij in ieder geval:
– storingen in ons bedrijf, bij de aflevering of bij onze leveranciers;
– transportbelemmeringen of vertragingen; verzuim van onze (toe)leveranciers;
– stakingen en uitsluitingen;
– in- en uitvoerverboden of -beperkingen; brand en andere ongevallen;
– mobilisatie, oorlog of oorlogsgevaar en onlusten;
– belemmerende maatregelen van enige overheid;
– beslaglegging;
5.7. Alsmede alle omstandigheden buiten onze wil of toedoen die door ons in redelijkheid niet te beïnvloeden zijn.
Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reed geleverde, danwel het leverbare deel, afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet indien het reeds geleverde, dan wel het leverbare deel, geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 6 Reclame
6.1. Opdrachtgever dient het geleverde dadelijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen in hetgeen is overeengekomen. Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen dertig dagen na aflevering schriftelijk bij opdrachtnemer in te dienen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
6.2. Niet zichtbare gebreken bij aflevering dient opdrachtgever binnen dertig dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering schriftelijk bij opdrachtnemer in te dienen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
6.3. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, is opdrachtnemer uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te herleveren zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
6.4. Wanneer niet wordt voldaan aan de gestelde termijn van de leden 1 en 2 dan vervallen de rechten van opdrachtgever om op een gebrek in de prestatie een beroep te doen.
6.5. Geringe afwijkingen in kleur, vormgeving, uiterlijk of afmeting kunnen nimmer reden zijn voor enige vordering van de opdrachtgever.
6.6. Op zaag-, frees- en boorwerk houden wij een tolerantie aan op lengte- en breedtematen van 2 millimeter en diagonaal gemeten van 4 millimeter.
6.7. Op de dikte van onze sandwichpanelen houden wij een tolerantie aan van 2 millimeter. Op bolling houden wij een tolerantie aan van 5 millimeter, diagonaal gemeten, per lopende meter.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1. Zolang de opdrachtgever het krachtens overeenkomst door hem als tegenprestatie voor geleverde of te leveren zaken of verrichte dan wel te verrichten werkzaamheden of diensten,
verschuldigde niet volledig heeft voldaan, blijven de krachtens die overeenkomst geleverde zaken eigendom van ons; wij zijn bij niet tijdige betaling gerechtigd al die zaken terug te nemen zonder rechterlijke tussenkomst. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die wij wegens tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van een overeenkomst die wij met de opdrachtgever gesloten hebben, zullen hebben.
7.2. Alle door ons verschafte monsters, aanbiedingen, tekeningen, schema’s, ontwerpen, modellen, merken, materiaallijsten enz. blijven ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd anders dan voor intern gebruik bij de opdrachtgever en zij mogen niet aan enige derde worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door de opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor zij door ons
verstrekt zijn, tenzij met onze schriftelijke toestemming.
7.3. Zolang de eigendom van de producten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of aan derden daarop enig ander recht verlenen, behoudens indien buiten twijfel is dat zulks binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf geschiedt.
7.4. Als de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of, om welke reden of door welke oorzaak ook, in strijd handelt met één van de bepalingen van deze voorwaarden, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt, komt te overlijden, een regeling met zijn crediteuren treft of daartoe wordt gedwongen, ingeval van beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van zaken van de opdrachtgever, is al hetgeen de opdrachtgever uit enig contract aan ons verschuldigd is, terstond ten volle opeisbaar respectievelijk hebben wij het recht alle geleverde zaken terug te halen dan wel terug te vorderen, ongeacht waar deze zich bevinden, waarbij de opdrachtgever zich verplicht de geleverde zaken na eerste aanmaning aan ons terug te geven, zonder dat de betrokken opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag of gedeelte daarvan.
7.5. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan de opdrachtnemer te verpanden of te verhypothekeren.
7.6. Opdrachtgever is verplicht zich op eerste verzoek van opdrachtnemer: – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; – alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan opdrachtnemer conform 3:239 BW; – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van opdrachtnemer; – medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die opdrachtnemer ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de zaken wil treffen en welke opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 8 Garantie
8.1. Garanties op door ons geleverde doch niet door ons vervaardigde producten of door derden aan ons toegeleverde onderdelen van door ons geleverde producten worden uitdrukkelijk beperkt tot de eventuele garanties, zoals die door onze toeleverancier en/of vervaardiger aan ons zijn verstrekt en slechts indien en voorzover wij ook daadwerkelijk een beroep daarop kunnen doen.
8.2. Op de verlijming van een paneel welke in het geheel door ons is vervaardigd en geleverd geven wij hieronder nader te omschrijven garantie van 5 jaar, maar uitsluitend als de betreffende
paneel goed geventileerd is geplaatst, rondom 7 millimeter kan werken, een minimale afstand van 35 cm in acht is genomen ten opzichte van verwarmingselementen en hieraan niets is
gehangen, gemonteerd of bevestigd. Deze garantie geldt bovendien slechts indien en voorzover duidelijk is dat gelet op de ouderdom en omstandigheden de oorzaak van de problematiek in de ondeugdelijkheid van onze verlijming ligt.

De garantie houdt in: vervanging of indien mogelijk reparatie van het verlijmde paneel in kwestie, gedurende de eerste drie jaren kosteloos en daarna voor ieder opvolgend jaar tegen voldoening vooraf van dertig procent van de kosten van deze vervanging of reparatie. Indien vervanging of reparatie niet mogelijk blijkt, kunnen wij volstaan met creditering van een aldus bepaald evenredig deel van de factuur. Eventueel bijkomende kosten zoals van uit- en inbouwen, reis-, verblijf- en/of transportkosten en dergelijke vallen niet onder deze garantie en komen voor
rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever dient ons steeds de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen of een defect (onder-)deel te vervangen.
8.4. Indien de opdrachtgever zelf aan ons materiaal of materialen levert, hetwelk wij in opdracht van bedoelde opdrachtgever verlijmen, geven wij geen garantie op de door ons uit te voeren werkzaamheden of te leveren producten.
8.5. Deze garantie gaat niet eerder in dan nadat u aan al uw verplichtingen jegens ons heeft voldaan, doch de einddatum blijft dezelfde als bij tijdige voldoening aan uw verplichtingen.
8.6. Voorzover al niet volgende uit het voorgaande, wordt nogmaals aangegeven dat geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:
a. verwering en/of normale slijtage;
b. onoordeelkundig of abnormaal gebruik;
c. het ontbreken van onderhoud of reiniging;
d. wijzigingen, reparaties of toevoegingen door u of derden, tenzij met onze instemming;
e. kleinere onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
f. vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde werkzaamheden van welke
aard dan ook of van gebruik van voor het doel ongeschikte middelen;
g. onvoorziene invloed van het milieu;
h. door of namens u geleverde materialen;
i. filiforme corrosie;
j. kleurverschillen en/of glansverlies, tenzij deze duidelijk onaanvaardbaar is;
k. gebreken die bij de oplevering geconstateerd hadden kunnen worden;
l. zonweringen, glazenwassersinstallaties, ladders en dergelijke;
m. (thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel)-draadglas;
n. warmtebelasting boven de 70 graden Celsius;
o. kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid;
p. afdichtingsprofielen, behalve voor wat betreft de flexibiliteit.
8.7. De eventuele garantie van opdrachtnemer geldt niet, indien:
a. en zolang de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer in
verzuim is;
b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;
c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;
d. de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage en/of onjuist gebruik van de zaak;
e. opdrachtgever, zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer, verandering of reparaties aan de door
opdrachtnemer geleverde goederen uitvoer en/of laat verrichten;
f. een jaar na levering is verstreken.
8.8. Opdrachtnemer garandeert niet en wordt geacht nimmer gegarandeerd te hebben of er voor in te staat dat het
gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de opdrachtgever het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of
gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
8.9. Het beweerdelijk niet nakomen door opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van
zijn verplichting tot betaling, noch van enige andere verplichting voortvloeiende uit de met opdrachtnemer gesloten
overeenkomst.
8.10. De garantie gaat pas in wanneer de opdrachtgever ten opzichte van de opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen
heeft voldaan. Indien sprake is van opschorting van de ingangsdatum van de garantie, wordt de einddatum van de
garantie niet gewijzigd.
8.11. Door herleveren of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk
gemaakte kosten verschuldigd.

Artikel 9 Rente en buitengerechtelijke kosten
9.1. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever die
handelde in uitoefening van een beroep of bedrijf direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt
minimaal 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een
gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
9.2. Wanneer volledige betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn dan is
opdrachtgever aan opdrachtnemer (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is
uiteengezet:
a) Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak
op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke
incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen
14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de opdrachtgever wordt voldaan.
b) Voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt opdrachtnemer in
afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten
van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van 50,–, welke worden berekend op basis van de volgende
tabel:
Over de eerste € 3.000,– 15%
Over het meerdere tot € 6.000,– 10%
Over het meerdere tot € 15.000,– 8%
Over het meerdere tot € 60.000,– 5%
Over het meerdere vanaf € 60.000,– 3%

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1. Wij mogen zonder verdere controle afgaan op de juistheid van gegevens, tekeningen, adviezen, etc., welke ons door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt. Voor schade ontstaan als gevolg van onjuistheden en/of fouten in bovenbedoelde gegevens, tekeningen, adviezen etc. zijn wij niet aansprakelijk.
10.2. Voor zover het door onze opdrachtgever niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat wij jegens derden aansprakelijk worden gesteld, vrijwaart onze opdrachtgever ons hierbij voor alle gevolgen van deze aansprakelijkstelling. Opdrachtgever vrijwaart ons tevens voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van gebrek in een product dat door opdrachtgever
aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.
10.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van eventuele garantiebepalingen.
10.4. Het risico voor alle schade aan of door de geleverde goederen gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van levering in de zin van artikel 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade, behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw. Als opdrachtnemer aansprakelijk is omvat deze aansprakelijkheid alleen de directe schade. Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door opdrachtnemer en/of haar assuradeur wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding.
10.5. Voor het werken van zogenaamde natuurproducten, zoals bijvoorbeeld hout dat in een paneel verwerkt is, en daaruit voortvloeiende schade, kunnen wij nimmer aansprakelijk gesteld worden. Wij zijn daarnaast op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van chemische en/of natuurkundige reacties door zich in de omgeving bevindende stoffen respectievelijk omstandigheden op de door ons geleverde zaken.
10.6. Inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van onze producten,
technische adviezen en verdere gegevens worden steeds naar beste weten verstrekt, maar wel zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden.
10.7. Indien wij een opdracht moeten uitvoeren naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens de opdrachtgever aan ons verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden en vrijwaart ons hierbij voor alle schadelijke gevolgen daarvan.

Artikel 11 Prijs
11.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de maten en gegevens welke op het tijdstip van het verstrekken van de opdracht in ons bezit zijn. Mochten zich hierin nadien wijzigingen voordoen, dan behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om de hierdoor ontstane meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
11.3. Wij zijn gerechtigd de prijs van de te leveren zaken te verhogen indien zich daartoe na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden voordoen die door ons niet te beïnvloeden zijn, bijvoorbeeld in geval van en op basis van:
– stijging van transportkosten
– loonsverhoging krachtens de wet voorgeschreven
– verhoging van sociale lasten en belastingen
– revaluatie van vreemde valuta en/of devaluatie van de
euro of enig ander gangbare valuta.

Artikel 12 Betaling
12.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, en wel in Nederlands wettig betaalmiddel.
12.2. Verrekening met onze vordering is niet toegestaan, tenzij schriftelijk door ons uitdrukkelijk anders is aangegeven.
12.3. Wij behouden ons het recht voor onder rembours of eerst na vooruitbetaling van de helft van de koopprijs respectievelijk de prijs voor de uit te voeren werkzaamheden, te leveren of presteren.
12.4. Wij behouden ons het recht voor gedurende de loop van het contract van de opdrachtgever vooruitbetaling dan wel zekerheidsstelling te vorderen. Indien wij bij de uitvoering aanwijzingen hebben omtrent een verminderende kredietwaardigheid van de opdrachtgever houden wij ons het recht voor onze leveringen of werkzaamheden op te schorten.
12.5. Wij zijn steeds gerechtigd de kosten voor de verpakking van de producten door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 13 Ontbinding
Wij zijn gerechtigd zonder tussenkomst van de rechter en zonder enige ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten:
a. indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de behoorlijke nakoming van zijn contractuele verplichtingen,
b. in geval van faillissement, surseance van betaling, (wettelijke) schuldsanering liquidatie of verkoop van het
bedrijf aan derden dan wel overlijden van onze opdrachtgever, onverminderd het recht om van deze
schadevergoeding te vorderen. Indien wij tot ontbinding van een overeenkomst zullen moeten overgaan,
zijn wij gerechtigd alle kosten welke hieruit voortvloeien op onze opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is nadrukkelijk uitgesloten.
12.2. Alle geschillen die tussen ons en onze opdrachtgever ontstaan en een geldelijk belang betreffen dat boven de competentiegrens van de sector kanton van de rechtbank valt, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze luiden ten tijde van het aanbrengen van het geschil, onverminderd onze bevoegdheid om het geschil voor te leggen aan de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer. Is de opdrachtgever een persoon die niet handelt in uitoefening van bedrijf of beroep dan worden geschillen voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtgever.

Artikel 15 Wijzigingen
Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden.

Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

Download PDF bestand